Archive | October, 2012

Solidariteit : van warm naar koud

26 Oct

Solidariteit, die de rode draad van de webdocumentaire zal zijn, is een waarde waarin men nog sterk gelooft in onze samenleving.

Uitmaken op welke manier deze solidariteit tot uiting komt is wel een andere kwestie. Ondoordringbare mechanismen van de sociale zekerheid, technische reglementeringen, instellingen van « koude » solidariteit, … allemaal uitdagingen voor de solidariteit.

Aan de andere kant hebben we een meer aangename « warme solidariteit », waarbij het hart meer op de voorgrond treedt: burgerinitiatieven, verenigingen, sociale economie, bijstand, gezinshulp, ondersteuning van kansarmen, …

Werkzaam bij de sociale zekerheid, waarbij ik mij op de koop toe bezighoud met Europese kwesties, stel ik niettemin vast dat we iets meer in de kou zitten … en soms in de mist. Maar het komt er in feite op aan goed te begrijpen dat al deze uitingen van solidariteit elkaar  aanvullen, en dat ze samen deze « sociale mantel » vormen die ons warm houdt.

We need a “social” fashion designer

10 Oct

All is in the flyer, spread it…

%d bloggers like this: